Regulamin

Wstęp

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://elozyska.com.pl/ prowadzony jest przez Rafała Pęczara
wykonującego działalność gospodarczą pod firmą „F.H.U. PERFECT PROFIT” Rafał Pęczar pod
adresem Jędrzejowice 11, 58-207 Jędrzejowice, NIP: 8821988005, REGON: 021796497, wpisanego do
rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Dane kontaktowe Sprzedawcy:
– telefon: +48 717 788 798,
– adres e-mail: elozyska@gmail.com.
Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres
świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania
umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa
i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§1. Definicje

1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://elozyska.com.pl/.
2. Sprzedawca – Rafał Pęczar wykonujący działalność gospodarczą pod firmą „F.H.U. PERFECT
PROFIT” Rafał Pęczar pod adresem Jędrzejowice 11, 58-207 Jędrzejowice, NIP: 8821988005,
REGON: 021796497.
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu
internetowego.
6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Produktu.
7. Produkt – produkt, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
8. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie
zamówienia w celu dokonania zakupu Produktu.
9. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone
są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta
klienta.
11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.

§2. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach
określonych w Regulaminie.
2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i zasadami współżycia społecznego.
3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych
osobowych w celu realizacji umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony
danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
6. Informacje dotyczące Produktu znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie
do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
7. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów dostępnych w
Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Produktów jak i też przeprowadzania i odwoływania
akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.
9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Klient
zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Sprzedawcy w sposób niezakłócający ich
funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym
oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
10. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania
przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych
na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności,
ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z
wykorzystaniem Sklepu internetowego.

§3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy drogą elektroniczną usługi poprzez:
a) udostępnienie treści o ofercie i Produktach na stronie Sklepu internetowego,
b) umożliwienie wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży,
c) umożliwienie dokonania rejestracji w celu utworzenia Konta klienta i utrzymanie Konta klienta
Sklep internetowego.
2. Usługi określone w pkt 1 świadczone są nieodpłatnie.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza
zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do
wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub
z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia
Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego
rejestracji w Sklepie internetowym.
5. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie
Sklepu internetowego – Formularza rejestracji.
6. Posiadanie Konta klienta nie jest wymagane do złożenia zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie
internetowym.
7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.
8. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą
swojego dostawcy usług internetowych.

§4. Umowa sprzedaży

1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na Produkty dostępne w Sklepie internetowym:
a) za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez 24 godziny 7 dni
w tygodniu;
b) drogą elektroniczną na adres elozyska@gmail.com;
c) telefonicznie pod numerem +48 717 788 798.
2. W celu złożenia zamówienia poprzez Formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu Klient
dokonuje wyboru Produktu dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć
oraz wskazując cechy zamawianego Produktu. Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do
„koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia Formularz
zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, a
następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.
3. W celu złożenia zamówienia telefonicznie lub poprzez e-mail Klient przekazuje Sprzedawcy
informacje o zamawianym Produkcie oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności
dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane umożliwiające kontakt w sprawie zamówienia (numer
telefonu, adres e-mail)
4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie
składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia. Następnie
Sprzedawca po weryfikacji możliwości realizacji zamówienia przesyła Klientowi wiadomość
potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej
zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
5. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży,
a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty wraz
z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

§5. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem §6 pkt 3
niniejszego Regulaminu).
2. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie
Produktu przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi do dwóch do pięciu dni
roboczych.
3. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 14.00 oraz w dni wolne od pracy traktowane są jak
złożone następnego dnia roboczego.
4. W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku Produktów nie jest aktualnie dostępna,
Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail i podejmuje decyzję
o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie
całości zamówienia bądź wybór Produktu zamiennego).
5. W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów o różnej dostępności, a mających zostać
dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu
skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego Produktu objętego zamówieniem, chyba że w
uzgodnieniu z Klientem postanowiono inaczej.
6. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktu do Klienta przez przewoźnika
lub transportem własnym Sprzedawcy zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy. Informacje
o metodach oraz kosztach dostawy dostępne są na stronie Sklepu internetowego oraz wskazywane
są Klientowi w trakcie składania zamówienia.
7. Zamówienia wydawane są do dostawy wyłącznie w dni robocze.
8. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość.
W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności
kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.
9. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po
stronie Klienta, Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w
związku z taką sytuacją (np. koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do Klienta).
10. W przypadku, gdy Sprzedawca pokryje Klientowi szkodę powstałą w czasie przewozu Produktu,
roszczenia przysługujące z tego tytułu Klientowi wobec przewoźnika, w zakresie, w jakim zostały
pokryte przez Sprzedawcę, przechodzą na Sprzedawcę. Przejście roszczeń na Sprzedawcę nie
wymaga zawarcia odrębnej umowy cesji.
11. Sprzedawca umożliwia odbiór zamówienia przez Klienta w punkcie stacjonarnym pod adresem
Jędrzejowice 11, 58-207 Jędrzejowice. Odbiór zamówienia możliwy jest wyłącznie po uprzednim
potwierdzeniu przez Sprzedawcę przygotowania Produktów do wydania oraz ustaleniu terminu
odbioru.

§6. Metody płatności

1. Sprzedawca umożliwia dokonywanie płatności za zamówione Produkty:
a) w formie przedpłaty przelewem zwykłym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
b) gotówką przy odbiorze w punkcie stacjonarnym;
c) za pobraniem.
2. Klient wybierający płatność w formie przedpłaty zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie
pięciu dni od momentu zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie
zamówienie może zostać anulowane.
3. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu środków na rachunku
bankowym. W przypadku przy odbiorze w punkcie stacjonarnym lub za pobraniem Sprzedawca
przystępuje do realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu.
4. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Produktem lub elektronicznie na adres e-mail
wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

§7. Rękojmia za wady Produktu

1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny
względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest
zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia
umowy.
2. Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się
na koszt Sprzedawcy.
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat
od dnia wydania Produktu Klientowi.
4. Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres elozyska@gmail.com
lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik
nr 2 do Regulaminu.
5. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu
od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni
rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz
była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość
obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na
wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy
do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
8. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produkt należy dostarczyć na adres: F.H.U.
PERFECT PROFIT” Rafał Pęczar, Jędrzejowice 11, 58-207 Jędrzejowice.
9. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego
otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego
uwzględnieniem.

§8. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania
przyczyny.
2. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej
zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia
Produktu w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin
biegnie od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Klient może odstąpić od umowy składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu, przesyłając je na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres
elozyska@gmail.com.
5. Do zachowania terminu określonego w pkt 3 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od
umowy przed jego upływem.
6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności,
w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego
samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze
zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez
Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez
Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.
10. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia,
w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
11. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
12. Produkt należy dostarczyć Sprzedawcy na adres: F.H.U. PERFECT PROFIT” Rafał Pęczar,
Jędrzejowice 11, 58-207 Jędrzejowice.
13. Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia Produktu na czas transportu. Sprzedawca nie
przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
14. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy
będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art.
38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w stosunku do umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia są̨ rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają̨ nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§9. Odstąpienie od umowy

oraz postępowanie reklamacyjne w zakresie usług elektronicznych
1. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym
(np. Konto klienta) Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać
umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając
oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej elozyska@gmail.com.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu
wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za
pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na
adres elozyska@gmail.com.
4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa
firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot
reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające
złożenie reklamacji.
5. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

§10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w
myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.
2. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się dla umów sprzedaży, jeżeli kupującym jest osoba
fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile
Produkt nie został wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub przewoźnikowi
realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie
Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie
internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części
wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
5. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz Klienta
niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
6. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Klientowi,
osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary
związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
7. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych
szkód poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę,
przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia
złożonego przez Klienta.

§11. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych
(w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub
działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez
Sprzedawcę.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez
Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz
obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych
funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy
bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych
funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

§12. Własność intelektualna

1. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron
i logotypy), a nie pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej
dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej
zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
2. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu
internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym
zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez
Sprzedawcę.
3. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć,
aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw w
odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich
majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu
internetowego lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści,
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§13. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu
Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed
wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do
Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana
Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli
zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała
umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku, gdy przepisy, które obowiązują w państwie
konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy,
to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego.
3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do nich: w razie
sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem
o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego
Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu o podjęcie działań mających na celu pozasądowe
rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).
4. Niezależnie od pkt 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika
konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
5. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania
sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane
pod rozstrzygnięcie:
a) sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa
polskiego, jeżeli Klient jest konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w §8 pkt 2
Regulaminu,
b) sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie jest
konsumentem.
7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2022 r

Shopping Cart