Zwroty i reklamacje

POLITYKA ZWROTÓW

Prawo do odstąpienia od umowy
Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez
podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w
którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez klienta weszła w posiadanie Produktu.
Poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona
dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji
o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego do
nas pocztą lub drogą elektroniczną na elozyska@gmail.com.
Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr
1 do Regulaminu naszego Sklepu internetowego. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest
obowiązkowe.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient przesłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
Informujemy, iż prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta, m. in. w stosunku do umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia są̨ rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają̨ nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od
niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym) niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o
wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu
takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie
poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Shopping Cart